Inbreng concept omgevingsvisie

Dit onderwerp is lastig te verwoorden en dat blijkt uit de visie. Slechts een summiere alinea is hieraan gewijd. De visie doet geen recht aan dit belangrijke, maar lastige onderwerp. Erfgoed en cultuur vormen de samenhang van een dorp, een regio, land of nog groter. Pas als je antwoord hebt op vragen als;” Waar zijn we trots op? Wie zijn we? Waar komen we vandaan?” kan je een beeld vormen van je toekomst.  Een toekomst die recht doet aan je eigenheid, zonder dat dat ten koste gaat van anderen.  

Bijgaand de reactie op de concept omgevingsvisie namens Stichting Heemkunde Moerdijk. Wij hebben de visie gelezen met het oog op het typische West-Brabantse cultuurlandschap. Onze reactie is geen pleidooi om terug te gaan naar oude tijden, maar is een blik naar de toekomst vanuit kennis en ervaring uit het verleden. Behoud van het typische West-Brabantse cultuurlandschap verdient een belangrijke plek in de visie. Bijgaand een aantal vergezichten die wij graag vertaald zouden zien in de finale omgevingsvisie.

Met vriendelijke groet,

Stichting Heemkunde Moerdijk

Edwin Nuijten

Voor achtergronden en Inspiratie zie:

Landschap en waterbeheer in Noordwest-Brabant, Verleden, heden en toekomst. Uitgave van Waterschap land van Nassau door Paul van Dijk.

ISBN: 90-801899-2-8

Verdwenen Venen van Karel Leenders herdrukt

Een onderzoek naar de ligging en exploitatie van thans verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad “Actualisering 2013”

Tussen Hollandsch Diep en Mark-Dintel : water als vriend en vijand in de gemeente Moerdijk, door C. van Mastrigt

ISBN 9073902118

Behoud van het typische West-Brabantse cultuurlandschap is een keuze. Deze keuze biedt veel moois. Denk daarbij aan de volgende vergezichten;

  1. Herintroductie van rietkragen, biezen en wilgen langs de waterwegen als Mark, Roodevaart en buitendijken langs het Hollandsdiep. Behalve dat dit mooi is, levert dit een grote bijdrage aan de biodiversiteit, stikstofreductie en ook de waterveiligheid.
  2. Onderzoek woonvormen die passen in de polder, met respect voor het West Brabants cultuurlandschap. Bouwen in de polder is ongewenst. West-Brabant is een open cultuurlandschap, het land van polders, vergezichten, schuren, Heerenboerderijen, Rentmeesterhuizen met oprijlanen, omringd door populieren en lindebomen. Daarnaast keuterboeren. In plaats van bouwprojecten is het beter te kijken wat er mogelijk is met bestaande bebouwing. Hergebruik en herinrichting heeft de voorkeur boven slopen en nieuwbouw. Beter is de bestaande structuren (denk aan boerderijen, schuren) te gebruiken, die passen bij onze identiteit. Het eigene van West-Brabant.     
  3. Behoud de oude dijkstructuren en polders die zo kenmerkend zijn voor ons gebied. Dijken die bekleed zijn met bestrating afgewerkt met mooie enkele en dubbele bomenrijen. Iepen-Eiken-Essen. Asfaltering van de wegen in de polders is ongewenst. Wanneer bomenrijen en windbrekers gekapt moeten worden vanwege onderhoud of ziekten, is herbeplanting vereist.
  4. Maak de mooie polders, dorpen en steden bereikbaar met goede fiets- en wandelpaden. Voorzie die routes van informatie waardoor de beleving ervan wordt versterkt. VisitMoertdijk.
  5. Laat oude toponiemen, straten en instellingen (erfgoed dus) voortleven in nieuwe straatnamen en namen van bruggen en gebouwen en geef daar duiding aan door onderschriften bij bijvoorbeeld straatnamen, waardoor deze weer betekenis krijgen. Probeer bij nieuwe ontwikkelingen, zoals industrieterreinen, namen van verdwenen wegen en toponiemen te laten terugkeren in de nieuwe straatnamen.
  6. Het is voor mensen belangrijk om te begrijpen waarom hun dorp eruitziet zoals het eruitziet. Dat kweekt ook begrip voor beslissingen m.b.t. sloop of renovatie. Daarom zou er in het onderwijs aandacht besteed moeten worden aan de betekenis van gezichtsbepalende gebouwen in een dorp.
  7. Maak een lijst van graven van mensen die bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van een kern of op een andere manier van belang zijn geweest en maak dat duidelijk door informatieborden bij die graven. Deze graven moeten door de gemeente worden beheerd als materieel erfgoed en kunnen niet worden geruimd.

Onderstaande is geïnspireerd op een interview met de Rijksbouwmeester Floris Alkemade over zijn boek: “De toekomst van Nederland”

  • Stimuleren van de vlasteelt en vlasindustrie. Naast touw, levert dit natuurproduct linnen. In de toekomst mogelijk een vervanger van het katoen (ongewenst vanwege excessief waterverbruik). Ruimte voor deze activiteit zou een mooie aanvulling zijn op het typisch cultuurlandschap West-Brabant. 
  • Stimuleren van industrieën die gebaseerd zijn op natuurlijke grondstoffen die kenmerkend zijn voor ons regio. Denk aan de inzet van suikerbieten als plasticvervanger. Deze keuze doet recht aan de oude suikerindustrie en is een kans voor een nieuwe milieuvriendelijke industrie in de regio.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *